Obchodní podmínky

Obchodní a nákupní podmínky internetového obchodu www.growgo.eu.

1. DEFINICE
»Prodávající - provozovatel internetového obchodu Growgo s.r.o.
»Kupující - fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím. »Zboží - produkty v nabídce internetového obchodu www.growgo.eu.
»Objednávka - kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží.

2. OBJEDNÁVKA
Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s obchodními a nákupními podmínkami internetového obchodu www.growgo.eu. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí zrealizované objednávky, tedy kupní smlouvy.

3. STORNO OBJEDNÁVKY
a) Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu a to do vyexpedování objednaného zboží, emailem na adresu: info@growgo.eu. Informace o vyexpedování bude kupujícímu odeslána emailem nebo oznámena telefonicky. Kupující je povinen v oznámení o stornu objednávky uvést číslo objednávky, jméno, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu a popis objednaného zboží. V případě storna objednávky uvedeného v bodě a) tohoto článku, prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu v době do storna objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.
b) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, pokud kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho velkoobchodní cena. V takovém případě bude neprodleně informovat kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Kupující, který nekupuje zboží v rámci podnikatelské činnosti, má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě se vztahují tyto podmínky:
a) Záměr odstoupit od smlouvy oznámí kupující prodávajícímu co nejdříve a to písemně emailem na info@growgo.eu nebo poštou na naší adrese, spolu se zbožím, kopií faktury, dokladem o zaplacení a číslem účtu pro vrácení peněz. Zboží zašle kupující doporučeně, nikoliv však na dobírku.
b) V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použito a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 30 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím. Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud kupující spolu se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a zároveň nebyl vadný. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.
c) V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 4a) těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný, má prodávající nárok na náhradu škody v plné výši ceny zboží.
d) V případě, že kupující nesplní povinnost uvedenou v 4a) těchto obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.
e) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

5. DODACÍ PODMÍNKY
a) Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším termínu, dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího. Termín vyřízení objednávky je obvykle ihned, při nedostupnosti zboží obvykle do 14 kalendářních dnů od jejího potvrzení. V případě delší dodací lhůty bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.
b) Místo odběru, resp. zaslání zboží je stanoveno kupujícím při objednávání zboží. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Dopravu na adresu doručení zajišťuje prodávající. Zásilka s zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží) a případné návody na ošetření či údržbu.
c) Kupující je povinen převzít zboží v místě, které uvedl v objednávce. O termínu dodání je povinen prodávající informovat kupujícího buď emailem nebo telefonicky. V případě, že kupující zboží od kurýra nepřevezme nebo bude zapotřebí dodávku opakovat více než 2 x z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v objednávce, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu další náklady.

6. POPLATKY ZA PŘEPRAVU
a) Způsob platby si kupující vybere při objednávání zboží označením zvolené možnosti. Způsoby platby najde kupující na internetové stránce www.seedsgo.eu při zadávání objednávky. Garantované doručení na dodací adresu je do 7 dnů od vyexpedování zboží (v závislosti na vzdálenosti v Evropě). Doručení v pracovních dnech (9-18 hod). Těsně před dodáním Vás může kurýr telefonicky kontaktovat, aby jste si mohli domluvit přesnější čas dodání. Zboží můžete platit bankovním převodem předem na náš účet nebo dobírkou. Zákazník je povinen překontrolovat zásilku jestli není nijak poškozen vnější obal. Podepsáním přepravního listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. V případě poškození obalu, zboží můžete převzít, ale je nutné uvést výhrady do přepravního listu. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží. Okamžitě po převzetí zásilky zboží prohlédněte a zkontrolujte kompletnost balení, v případě poškození zboží nebo neúplnosti zásilky tuto skutečnost nahlaste na našem telefonním čísle nebo emailové adrese info@growgo.eu. V případě reklamace doporučujeme nevyhazovat obal, který bude následně předmětem důkazního řízení. Další možností je poškozený balíček odmítnout převzít. Zboží si můžete bezplatně převzít i osobně v naší kamenné prodejně v Prahe, a to po předchozí telefonické dohodě.
b) Při nákupu nad 8.000,- kč a při zvolení způsobu osobního odběru může prodávající požadovat od kupujícího zaplacení zálohy na účet prodávajícího, a to do 50% z celkové ceny objednávky a nejpozději do 24 hodin od jejího potvrzení.

7. ZÁRUKA, REKLAMACE A SERVIS
Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si Reklamační řád přečetl a v celém rozsahu s ním souhlasí a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží.
a) Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.
b) Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího, a to ihned po zjištění závady, podle platného Reklamačního řádu.
c) Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
d) Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace, návodu, prodávajícímu nebo oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení, případně záručním listem a stručným popisem závady.
e) Právo na záruku zaniká v případě:
- Nepředložení dokladů o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží.
- Neoznámení zjevných vad při převzetí zboží.
- Uplynutím záruční doby zboží. - Mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím.
- Používáním zboží v případě, který neodpovídá podmínkám vlhkosti, chemickým a mechanickým vlivům přirozeného prostředí. - Neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží. - - Poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR. - Poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi. - Poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením. Neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci - Zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat. f) Reklamovaný výrobek je nutné zaslat poštou nebo kurýrní službou na naši adresu prodejny, pokud prodávající neurčí jinak. Adresa prodejny: Growgo, Braunerova 512/28, 180 00 Praha 8. Reklamovaný výrobek můžete odevzdat i na prodejně osobně, a to po předchozí telefonické dohodě.
g) Prodávající nebo jiná odpovědná osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
h) Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (den přijetí reklamovaného zboží), v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne počátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (e-mailem nebo doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol.
i) Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný obdobný zboží se srovnatelnými technickými parametry.
j) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat v důsledku záruční opravy zboží.
Práva kupujícího při uplatnění reklamace:
- Při odstranitelné chybě má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může požadovat namísto odstranění vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby. - Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz). - V případě, že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. Totéž právo má i tehdy, pokud se stejná chyba, jaká byla nejméně dvakrát opravována, vyskytne potřetí v záruční době. Reklamace se považuje za vyřízenou pokud:
- se ukončí reklamační řízení předáním opraveného výrobku - výměnou výrobku za jiný výrobek - vrácením kupní ceny výrobku - vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku - písemnou výzvou ke stažení plnění nebo její odůvodněné odmítnutí.
Postup reklamace:
Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:

 1) Pošlete e-mail na naši adresu info@growgo.eu, kde uvedete Vaše jméno a telefonický kontakt na kterém Vás zastihneme, název výrobku, číslo faktury a popis závady.                                          2) Do 48 hodin (v pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu spolu s adresou pro zaslání reklamovaného zboží.                                                                                              3) Pošlete zboží na určenou adresu spolu s popisem závady, kopií faktury, případně potvrzeným záručním listem. Pokud se adresa dodání opraveného výrobku bude lišit s adresou na faktuře, je nutné uvést aktuální adresu a telefonický kontakt. Ve vlastním zájmu, pro urychlení reklamace, prosíme zasílejte reklamované produkty na adresu, která Vám bude zaslána emailem.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Zákona o elektronickém obchodu, Zákona o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele, Zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. "ve znění pozdějších zákonných úprav. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.


Switch Erotic mode