Novinka

P00623

129 Kč s DPH

ks
Magnicur Energy je systemický fungicid s účinkem proti půdním a listovým chorobám. Více >>
Magnicur Energy je systemický fungicid s účinkem proti půdním a listovým chorobám řádu Oomycetes, které způsobují padání klíčních rostlin, nekrózy kořenů, pat stonků a choroby nadzemních částí rostlin. Propamocarb působí lokálně systemicky a systemicky, v rostlinách je akropetálně rozváděn. Reaguje v řadě fází syntézy fosfolipidů a mastných kyselin, čímž je narušována tvorba buněčných membrán patogenních hub. Na buněčné úrovni účinkuje na růst mycelia, produkci a klíčení spór. Stimuluje vývoj kořenů, růst a kvetení rostlin a zvyšuje jejich životní energii. Vyznačuje se preventivním a kurativním účinkem.

Účinná látka: Propamocarb 530 g / l, fosetyl-Al 310 g / l

POZOR! Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý!

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Kontaktujte nás!