Sviluška STOP RTD (ready to dilute) je postřikový kontaktní přípravek s účinkem proti sviluškám (akaricid). Použití je vhodné pro okrasné rostliny, rajčata, papriky a okurky.

Oceníte bezpečné a praktické použití bez odměřování – lahev je naplněná vodou; v hrdle obsahuje kapsli s přípravkem.

  • přípravek: Vertimec 1,8 EC
  • ošetřit na počátku napadení; opakuje se dle potřeby v 7 denních intervalech
  • ochranná lhůta: 3 dny
  • chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem
Zdravotní upozornění:
  • H302 Zdraví škodlivý při požití
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Kontaktujte nás!